انصراف

کتاب تحلیل بقا

کتاب تحلیل بقا

دوستان تحلیل بقا یکی از بحث های داغ روز می باشد که در اکثر رشته ها خصوصاً در رشته پزشکی زیاد استفاده می شود. بهمین خاطر کتابی را با مشخصات زیر برای دانلود قرار داده ایم.

نام: تحلیل بقا

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

مترجمان: ابوالقاسم بزرگ نیا و حجت رضایی پژند

نویسنده اصلی: ار. جی . میلر