کتاب آموزشی spss 18

موضوعات : آموزش SPSS

دوستان عزیز کتابی که در زیر برای دانلود قرار داده شده است کتابی کامل در زمینه آموزشspssبوده که مشتمل بر 227 صفحه و به زبان اصلی می باشد. بخشی از مهمترین فصل های این کتاب در زیر آمده است.

ادامه مطلب..


1- روایی

2- تحلیل عاملی

3- رگرسیون خطی

4- رگرسیون لجستیک

5- خوشه بندی

6- تابع توان

8- ضریب همبستگی

9- آزمون های t , غیره

 


  • 29593
  • 2