دوستان با استفاده از کتاب زیر می توانید با برازش انواع مدل های سری زمانی به داده ها در نرم افزار EVIOWS  اشنا شوید.