روش هاي تحليل چند متغيره در نرم افزار spss

موضوعات : آموزش SPSS

روش هاي تحليل چند متغيره در نرم افزار spss

در اين فايل آموزشي تحليل روش هاي چند متغيره زير همراه با اجراي برنامه در spss و تحليل خروجي آورده شده است.

جهت دانلود آن بايد حتما كاربر رسمي سايت يا داراي عضويت ويژهباشيد.

1- تحليل عاملي

2- تحليل خوشه اي

3- تحليل مميزي

لينك عضويت ويژه

 


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت