رسم نمودار توزیع نرمال در اکسل

موضوعات : سایر

در این آموزش قصد داریم برای یک سری داده در اکسل نمودار توزیع نرمال ترسیم کنیم. در مرحله اول میانگین و انحراف معیار داده ها را محاسبه کرده سپس از تابع( )NORM.DIST استفاده می کنیم. فیلم آموزش در ادامه قابل مشاهده می باشد


فیلم آموزش رسم نمودار توزیع نرمال

 کپی
لینک اشتراک گذاری