رسم نمودار توزیع نرمال در اکسل

موضوعات : سایر

در این آموزش قصد داریم برای یک سری داده در اکسل نمودار توزیع نرمال ترسیم کنیم. در مرحله اول میانگین و انحراف معیار داده ها را محاسبه کرده سپس از تابع( )NORM.DIST استفاده می کنیم. فیلم آموزش در ادامه قابل مشاهده می باشد


فیلم آموزش رسم نمودار توزیع نرمال