انصراف

رسم نمودار توزیع نرمال در اکسل

رسم نمودار توزیع نرمال در اکسل

در این آموزش قصد داریم برای یک سری داده در اکسل نمودار توزیع نرمال ترسیم کنیم. در مرحله اول میانگین و انحراف معیار داده ها را محاسبه کرده سپس از تابع( )NORM.DIST استفاده می کنیم. فیلم آموزش در ادامه قابل مشاهده می باشد


فیلم آموزش رسم نمودار توزیع نرمال