انصراف

معادلات ساختاری در PLS

معادلات ساختاری در PLS

برازش مدل در روش معادلات ساختاری با تکنیک PLSاز روش بوت استرپ و بدون در نظرگرفتن حجم نمونه و بحث توزیع متغیرهای تحقیق انجام می شود. این روش بیشتر مدلساز بوده و حتی برای پیش بینی استفاده می گردد.(فربد،1398). در ادامه با شاخص هایی که مدل PLS را تایید می کنند می پردازیم:

آلفای کرونباخ: مقدار این شاخص باید بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارایی پایایی باشد.

در تحقیق انجام شده این شاخص برای کل پرسشنامه برابر 0.96 بوده که مورد تایید است.

روایی پرسشنامه با شاخص ضریب پایایی مرکب: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.5 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی پرسشنامه با شاخص AVE جذر میانگین واریانس: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی واگرا: عناصر روی قطر الی ماتریس همبستگی جذر میانگین واریانس هستند که مقدار آن برای هر ستون از اعداد زیر آن باید بزرگتر باشد.


مدل ساختاریpls

  1. بارعاملی یا ضریب مسیر یا تاثیر مستقیم: اعدادی هستند که بین 1 و -1 هستند. اعداد بزرگتر از 1 در مدل ایراد دارد و نشان از همخطی می باشد.
  2. آماری t تی یا اعداد معنی داری: اعدادی هستند که از توزیع T به دست می آیند و مقدار آن باید از 1.96 بزرگتر باشد. (1.96 معادل توزیع نرمال استاندارد در سطح اطمینان 0.95 می باشد. یعنی 0.05 خطا در نظر می گیرند.
  3. سطح معنی داری( SIG ) : مقداری است که در فرضیه ها توسط نرم افزار محاسبه شده و با 0.05 مقایسه می شود. اگر این مقدار از 0.05 کوچکتر باشد فرضیه تایید می شود به عبارت دیگر SIG < 0.05 معادل آماره تی بزرگتر از 1.96 می باشد.

ضریب تعیین : توان دوم ضریب همبستگی می باشد و عددی نشان می دهد که درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان می شود. عوامل کارآفرینی سازمانی مستقل و عملکرد شرکت متغیر وابسته می باشد. حداکثر مقدار 1 می باشد.

Q2    : قدرت پیش بینی مدل را نشان می دهد اگر مقدار آن از 0.15 بزرگتر باشد برازش مدل نسبتا خوب است.

GOF : شاخص برازش مدل می باشد و مقدار آن باید از 0.36 بزرگتر باشد.

منبع: حداقل مربعات جزیی در SMART PLS ، انتشارات مهرگان قلم، فربد، 1398