نمونه گيري تصادفي ساده به كمك Minitab

موضوعات : آموزش MINITAB

نمونه گيري تصادفي ساده به كمك 18 Minitab

آموزش minitab 18

مثال: يك نمونه 30 نفره از دانش آموزان يك كلاس 100 نفره جهت انجام آزمايشات باليني بصورت تصادفي ساده با جايگذاري و بدون جايگذاري انتخاب نمائيد.

براي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد.

  1. دستور Calc → Make Patterned Data→ Simple set of Numbers را اجرا كنيد.
  2. در كادر Store Patternd Data نام ستوني را كه مي­خواهيد اعداد 1 تا 100 در آن ذخيره شود را تايپ كنيد. براي مثال farbod
  3. در كادر From First Value عدد 1 را تايپ نمائيد.
  4. در كادر To Last Value آخرين عدد يعني 100 را وارد كنيد.
  5. در كادر In Steps Of مي توانيد اندازه گام را در هر مرحله انتخاب كنيد. در اينجا عدد 1 را قرار دهيد كه در اين صورت اعداد 1 تا 100، يك واحد جلو مي­روند.


آموزش MINITAB

 .6 OKرا كليك نماييد. اعداد 1 تا 100 در ستوني كه در مرحله 2 انتخاب كرديد قرار مي­گيرند. در مراحل بعد يك نمونه 30 تايي را از اين اعداد انتخاب نماييد.

آموزش تولید نمونه تصادفی ساده در minitab

7. دستور Calc→ Random Data→ Sample From Columns را اجرا نماييد.

8. در كادر Number Of Rows To Sampleحجم نمونه­اي را كه مي­خواهيد انتخاب نماييد مشخص كنيد. در اينجا عدد 30 را قرار دهيد.

9.در ناحيه خالي زير  From Columnsكليك و سپس در ناحيه سمت چپ، ستون Sample را انتخاب كنيد.

10.در قسمت Store Samples in نام ستوني را كه مي­خواهيد نمونه گرفته شده در آن ذخيره شود، تايپ نماييد. براي مثال SampleNumbers

11.اگر مي­خواهيد نمونه­گيري با جايگذاري باشد، كنار  Sample With Replacement را تيك بزنيد.

آموزش تولید نمونه تصادفی ساده در minitab

12 . OK را كليك كنيد.

با توجه به شكل، اعداد ذخيره شده در ستون SampledNumbers نمونه تصادفي ساده با­جايگذاري از جامعه مزبور مي­باشد.

آموزش تولید نمونه تصادفی ساده در minitab

دانلود minitab 19

منبع : تجزيه و تحليل داده هاي كمي با Minitab18  ،  ابراهیم فربد ، انتشارات مهرگان قلم کپی
لینک اشتراک گذاری