انصراف

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار برده می‌شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند:

داده‌های سری زمانی

داده‌های مقطعی

داده‌های تلفیقی سری زمانی و مقطعی

در داده‌های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می‌کنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در داده‌های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه‌ای در یک زمان یکسان جمع‌‌آوری می‌شود (برای مثال نرخ‌های جرم و جنایت برای سی استان ایران در در یک سال معین). داده‌های تابلویی ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی می‌باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود. بدین‌صورت که چنین داده‌هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می‌باشد. در این تحقیق روش‌داده‌های تابلویی به عنوان روش تخمین مدل، انتخاب می‌شود(مانند شرکتها و سال های جمع آوری داده های مورد نیاز در تحلیل)


در داده های پانل دیتا در ابتدا باید روش تخمین مشخص باشد. روش تخمین مشتمل بر دو روش می باشد:

استفاده از روش تلفیقی: در این روش مقاطع همگن فرض می شود.

دانلود فیلم آموزشی پانل دیتا در ایویوز

استفاده از روش پانل: در این روش مقاطع غیر همگن فرض میشود. این روش خود شامل دو نوع تخمین می باشد:

روش اثرات ثابت: در این روش تفاوت مقاطع صرفا در ضرایب لحاظ می شود.

روش اثرات تصادفی: در این روش تفاوت در مقاطع علاوه بر اینکه در ضرایب لحاظ می شود، سایر ویژگی های مقاطع نیز در ضرایب لحاظ می گردد.

با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدا لازم است روش برآورد مشخص شود برای اینکار از آزمون Fاستفاده می شود که فرض صفر آن مبتنی بر همگن بودن مقاطع است و فرض مقابل آن مبنی بر غیر همگن بودن مقاطع میباشد. حال اگر فرض صفر در این آزمون پذیرفته شود از روش تلفیقی برای برآورد مدل استفاده خواهد شد و در غیر این صورت از روش پانل دیتا استفاده میشود. البته برای مشخص شدن نوع روش برآورد در پانل نیز ازآزمون هاسمن استفده میگردد، در این آزمون فرض صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد میباشد و فرض مقابل آن فرض استفاده از روش اثرات ثابت میباشد.

دانلود فیلم آموزشی پانل دیتا در ایویوز

در این آموزش برازش مدل رگرسیون بهمراه کلیه آزمون ها در داده های پانلی  یا PANEL DATA به صورت تصویری در نرم افزار EVIEWS 11 پیاده سازی شده است.

دانلود فیلم آموزشی پانل دیتا در ایویوز