آموزش t تک نمونه ای در minitab 18

وقتی انحراف معيار جامعه، معلوم نيست منطقی است که به جای آن انحراف معيار نمونه را قرار دهیم. در اين­گونه موارد از يک توزيع ديگر که به نرمال نزديک است به عنوان آماره‌ی آزمون استفاده مي‌‌کنيم. اگرچه با قرار دادن انحراف‌معيار نمونه به جای انحراف‌معيار جامعه در نمونه‌‌های بزرگ، توزیع به‌طور محسوسی تغییر نمی‌‌کند ولی اگر نمونه کوچک باشد تغییر اساسی روی می‌‌دهد. اين توزيع که براي نمونه‌‌هايي با حجم کمتر از 30 به کار مي‌‌رود توزيع t با n-1  درجه آزادي نام دارد و مقدار آماره‌‌ی آزمون آن به‌صورت ‌‌زير محاسبه مي‌‌شود:

t=(میانگین نمونه منهای میانگین جامعه ) / انحراف معیار نمونه بر جذر حجم نمونه


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت