در بسیاری از مواقع نیازمند تولید اعداد تصادفی از تابع توزيع خاصي در احتمال هستیم، به‌‌طور مثال فرض کنید برای بررسی الگوریتمی جدید، نیاز به تعداد زیادی داده داریم، این تعداد داده را می‌‌توان به‌صورت ‌‌تصادفی ایجاد و حل نمود، برای این کار باید به‌صورت‌‌ زیر می توان از MINITAB  استفاده کرد.


روي Random Data از منوی Calc رفته و تابع توزیع موردنظر را انتخاب کنيد، به‌‌طور مثال فرض کنید می‌‌خواهید 30 عدد تصادفی با میانگین 100 و انحراف معیار 5 از توزیع نرمال تولید کنید. برای این کار از قسمت Random Data گزینه‌‌ی Normal را انتخاب و در بخش  Number of data to generate، تعداد اعداد تصادفی را که می‌خواهید ایجاد کنید، مشخص نمایید. در بخش Store in column(s)، ستون یا ستون‌‌هایی که می‌خواهید اعداد در آن ذخیره شود را بنویسید. سپس در قسمت Mean میانگین اعدادی که می‌‌خواهید ایجاد و در قسمت Standard deviation انحراف معیار اعداد مورد‌‌‌‌‌نظر را وارد کنید.

حال اگر روي دکمه‌ی Ok کلیک کنید،30 عدد تصادفی با میانگین 100 و انحراف معیار 5 از توزيع نرمال ایجاد می‌‌شود.

تولید اعداد  تصادفی در MINITAB
 
 
کتاب تجزیه و تحلیل آماری با MINITAB 18