از آنجاییکه به مراتب در کارهای روزمره از فایل های pdf استفاده می شود و در بیشتر اوقات می خواهیم روی فایل pdf ویرایشی از قبیل استخراج عکس های فایل، ترکیب چند فایل pdf یا حذف یک صفحه از فایل pdf و یا تکه تکه کردن آن انجام دهیم، به آسانی انجام نمی شود.

 


سایت  https://smallpdf.com این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که از امکانات آن مانند عکس زیر استفاده کنید.

ویرایش فایل pdf