خوش آمدید

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

مانایی

یک سری زمانی زمانی مانا است که میانگین و اتوکواریانس آن به زمان بستگی نداشته است که در بحث برآورد سری های زمانی ARMA شرط اصلی است.

در بحث برازش مدل های رگرسیون در

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
باید شرط مانایی بررسی شود. آزمون ریشه واحد آزمونی است که جهت جلوگیری از برازش رگرسیون کاذب میان متغیرها بررسی می شودو به عنوان
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
مورد استفاده قرار می گیرد.

در بحث

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
این آزمون بوسیله چند آزمون انجام می شود که در ادامه مطلب ضمن معرفی کردن آنها و مشخص کردن فرض صفر و مقابل در این آزمونها به آموزش انجام آن در EVIEWS10 پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)


پس از ورود داده ها بصورت

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
کافی است از طریق منوی VIEW پس از باز کردن متغیر، از منوی VIEW گزینه Unit root test را انتخاب کنید.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
در مرحله بعدی آزمون hardi را انتخاب و با توجه به نوع فرضیه صفر ( در این آزمون فرضیه صفر : نداشتن ریشه واحد ) نتیجه گیری نمایید.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
با توجه به سطح معنی داری نتیجه آزمون معیین می شود. اگر متغیر مانا نبود گزینه 1st difference را انتخاب و دوبار آزمون را اجرا کنید تا متغیر با یکبار تفاضلگیری ماناباشد.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.

دانلود برنامه آمارگر سایت تخصصی آمار فربد