در این اموزش قصد داریم آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار را به تفکیک حداقل ۳ گروه در spss محاسبه کنیم.

برای محاسبه آمار توصیفی به تفکیک چند گروه مسیر زیر را دنبال کنید:

Analyze

Report

Case summaries

آمار توصیفی به تفکیک چند گروه

بقیه آموزش در ادامه مطلب....


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت