تعيين روايي و پايايي پرسشنامه(آلفاي كرومباخ

 روايي و پايايي پرسشنامه

تعيين روايي پرسشنامه

ادامه مطلب...


 

 

مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت.

براي تعيين اعتبار پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد كه يكي از اين روشها اعتبار محتوا مي باشد. اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي شود. اعتبار محتواي يك ابزار اندازه گيري به سوالهاي تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوالهاي پرسشنامه معرف ويژگي ها و مهارتهاي ويژه اي باشد كه محقق قصد اندازه گيري آنها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل كرد كه سوالهاي تشكيل دهنده ابزار اندازه گيري معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه گيري است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي شود. اعتبار محتواي يك آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود. بنابراين اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقيق تأييد شده است و از اعتبار لازم برخوردار مي باشد.

 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه

قابليت اعتماد يا پايايي، يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود. براي محاسبه ضريب آلفاي كروبناخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه كرد.

براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به كتاب تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك spss 19 از بايزيدي فصل هفتم مراجعه نماييد.  • 46823
  • 0