پیدا کردن مقدار آماره بحرانی T تک نمونه ای در excel

 
برای پیدا کردن مقدار آمار بحرانی T در اکسل از تابع( )T.INV استفاده می شود. برای استفاده از این تابع کافی است مقدار سطح خطا و درجه آزادی را وارد کنیم
براي مثال مقدار آماره T با درجه آزادي 10 و سطح معني داري 0.05 بصورت تصوير زير محاسبه مي شود.

با استفاده از توابع اکسل مي توان تحليل هاي آماري را راحتر انجام داد.