انصراف

پايه و اساس آمار در ايران

پايه و اساس آمار در ايران

تدريس آمار به عنوان علم ،‌اولين بار در سال 1317 توسط دكتر علي افضلي پور ( استاد دانشگاه .تهران) به صورت « آمار مقدماتي » در تعدادي از رشته ها در دانشگاه تهران آغاز گرديد اولين كتاب نيز ، راجع به « روشهاي آماري » در ايران در سال 1319 توسط ايشان نوشته شده است. 


در سال 1321 ، تدريس درسي به نام « نظريه احتمال و آمار رياضي » توسط دكتر علي افضلي پور

در رشته رياضي دانشكده علوم دانشگاه تهران آغاز گرديد.

البته پس از قدم اساسي كه توسط ايشان در وارد كردن علم آمار در دانشگاه تهران برداشته شد

در دانشگاه هاي ديگر نيز چنين كارهايي ( مثلاً در دانشگاه صنعتي، در رشته مهندسي شيمي

جزء درس فيزيك مقدمه نظريه احتمال تدريس مي شد ) انجام گرفت، ولي متاسفانه به عنوان

درس مستقل و در سطحي نبود كه از آنها  نام ببريم .

در سال هاي 1326 و 27 ترديس درس « نظريه احتمال و آمار رياضي » براي دوره هاي مهندسي

كشاورزي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران توسط دكتر محمد حسن مهدوي اردبيلي آغاز

گرديد و در سال 32 - 1331 دو جلد كتاب درسي كه اول بصورت جزوه بوده است تاليف گرديد

(البته در سطح رياضي دانشكده كشاورزي آن زمان ).

در سال 1328، اولين كلاس آمار و احتمالات كه براي تعليم كارمندان اداره كل آمار و بررسي هاي

سازمان برنامه و كارمندان دعوت شده از وزارتخانه هاي ديگر تشكيل گرديد كه دروس اصلي

 آن كلاس، « آمار نظري » توسط دكتر علي افضلي پور، « نظريه احتمال » و « آناليز رياضي »‏

 توسط علي مدني، « روشهاي آماري » توسط مهندس عباسقلي خواجه نوري كه بعدها دكتر

شدند، و دروس ديگر مربوط به آمار كشاورزي و اندازه گيريهاي كشاورزي توسط اساتيد ديگر

كه جا دارد از همكاري مرحوم استاد مهندس كريم ساعي كه روشهاي آماري مربوط به كشاورزي

.و جنگلباني توسط ايشان تدريس مي شد، نام ببريم .

درسال 1330 به منظور آشنا كردن كارمندان اداره كل بهداشت ( كه در آن موقع يك اداره مستقل با

همكاري اصل 4 آمريكا بوده است ) كلاس هاي آمار براي يك دوره 3 ماهه تشكيل گرديد كه توسط

مرحوم مهندس ساعي ( بنيان گذار آمار جنگلباني و احياي پارك بنام خود ايشان « پارك ساعي » ) و

.علي مدني تدريس مي شد 

در سال 1331 پس از تشكيل سازمان آمار عمومي ( با همكاري اصل 4 آمريكا ) تحت نظر اداره

 آمارشناسي آن سازمان از سال 1332 براي تعليم كادر آماري آن سازمان در دو سطح

آمارشناسي -

آمارگيري -

دوره هايي تشكيل گرديد كه در دوره آمارشناسي دكتر خمسوي استاد دانشكده علوم دانشگاه

تهران ( مشاور اداره آمار شناسي ) درس « آمار رياضي » و علي مدني ( مشاور اداره آمار

شناسي ) درس « نظريه احتمال » را و در دوره آمارگري، مرحوم مهندس محمود سلامت ( كارشناس

كشاورزي اداره آمارشناسي ) « روشهاي آمار » را تدريس مي كردند