تحلیل علیت گرانجر

موضوعات : مطالب عمومی

اگرچه تحلیل های رگرسیونی، وابستگی یک متغیر به متغیر های دیگر را مورد بررسی قرار می دهد ولی به معنای وجود علیت یا به عبارت دیگر روابط علت و معلولی نمی باشد و اگر به بسیاری از معادلات برازش شده در دوره های پشین نگاهی انداخته شود حاکی از وجود روابط ساختگی و کاذب می باشد و این موضوع در واقع به وجود رگرسیون کاذب که به علت پایا نبودن جمله پسماند دو سری بر روی دیگر ایجاد می شود ، می باشد. برای بررسی رابطه علیت بین داده ها ، از آزمون انگل –گرنجرgranger causalityاستفاده می شود.

اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های زمانی طراحی شده است این است که آیا مقادیر با وقفه سری مذکور در توضیح دهی هریک از سری ها نقش دارند یا ندارند به عبارت دیگر هر دو حالت امکان پذیر است در کلامی ساده کدامیک علت و معلول یکدیگر هستند ، یا رابطه علیتی وجود ندارد و یا اینکه علیت دو طرفه می باشد 

لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز (eviews ) انجام می شود.