فرمول کوکران

موضوعات : آموزش SPSS

یکی از پیش فرضیات در تجزیه و تحلیل آماری تعین حجم نمونه می باشد برای تعین حجم نمونه در رشته های گروه علوم انسانی اکثر اوقات از جدول مورگان و فرمول کوکران استفاده می کنند. در اینجا فرمول کوکران به تفصیل برای جوامع محدود و نامحدود تشریح داده شده است. لازم به ذکر است نتایج جدول مورگان و فرمول کوکران تا حدی نزدیک بهم می باشند.
کپی
لینک اشتراک گذاری