رگرسیون غلتان یک روش برای برآورد پارامترهای مدل در بازه های منظمی از داده هاست و معمولا در داده هایی با ساختار سری زمانی یا مقطعی به کار می رود فرض کنید کل بازه زمانی مورد نظر شامل 1000 مشاهده باشد در روش رگرسیون غلتان، مدل مورد نظر را برای بازه ای شامل N مشاهده اول یا اخر برآورد کرده و سپس بازه مذکور را M گام به جلو برده و مجددا مدل را برآورد می کنیم و این فرآیند را آنقدر ادامه می دهیم تا به انتها یا ابتدای کل بازه یعنی مشاهد اول یا آخر برسیم . دقت کنید زیربازه هایی که مدل در آنها برآورد می شود می توانند مشاهدات مشترکی داشته باشند.

بقیه در ادامه مطلب 


برا ی برآورد مدل به روش رگرسیون غلتان به سایت WWW.EVIEWS.COM رفته و از آنجا در قسمت Add-in برنامه را با عنوان Roll دانلود و نصب نمایید. پس از نصب دو گزینه simple rolling regression  و  advanced rolling regression هر دو برای برآورد رگرسیون غلتان مناسب هستند ولی گزینه دوم جامع تر است.