انصراف

آزمون هاسمن و لیمر در داده های اقتصاد سنجی

آزمون هاسمن و لیمر  در داده های اقتصاد سنجی

دوستان در فایل پیوست یه نمونه تحلیل از برازش مدل های panel و pool به کمک آزمون هاسمر و لیمر انجام شده شده است.

 


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت