انصراف

بوت استرپ( bootstrap) با spss و pls

بوت استرپ( bootstrap) با spss و pls

دوستان عزيز در بحث معادلات ساختاري به روش pls تا جاييكه مي دونين در اين روش چون حجم نمونه كوچك و توزيع آن نامعلوم مي باشد از روش بوت استرپ براي آزمون مدل استفاده مي شود در فايل پيوست تا جاييكه امكان داشته بوت استرپ توضيح داده شود.

 
مطالب مرتبط