در فایل زیر یک نمونه تحلیل از آموزش برازش روش گشتاوری تعمیم یافته در نرم افزار ایویوز برای استفاده دوستان قرار داده شده است.