آزمون GMM در eviews

موضوعات : مطالب عمومی

در فایل زیر یک نمونه تحلیل از آموزش برازش روش گشتاوری تعمیم یافته در نرم افزار ایویوز برای استفاده دوستان قرار داده شده است.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری