دوستان عزیز در فایل زیر آزمون t-test مستقل برای دو گروه بهمراه بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها تحلیل شده است. امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیرد.