تحلیل مسیر

تحليل مسير  يك رويكرد مدل سازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدل سازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي مستقل هيچگونه خطاي اندازه گيري ندارند. در مقابل، ممكن است كه متغيرهاي وابسته داراي خطاي اندازه گيري باشند به گونه اي كه اين مسأله در قالب مولفه های خطا در معادلات مدل در نظر گرفته مي شود.

ادامه مطلب...

تحلیل مسیر در SPSS


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت