خوش آمدید
عضویت ویژهثبت نام در دوره های آموزشیانجمنفروشگاهانجمن spss

آموزش pls

موضوعات : فروشگاه1

 

در تحلیل های pls با دو دسته مدل سروکار داریم مدل های تکوینی و مدل های انعکاسی، بعد از برازش مدل اگر بارعاملی مسیرها غیر معنی دار نباشد چه اتفاقی می افتد، در تصویر زیر جواب این سوال داده شده است.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.