معادلات برآوردی تعميم يافته

رویکرد مدل‌های خطی تعمیم یافته، مدل خطی عمومی را بسط می‌دهند به گونه ای که متعییر وابسته بطور خطی با عامل‌ها و کوواریانسها بوسیله یک تابع پیوند مشخص مرتبط می باشد. به علاوه، این مدل‌ها به متغییر وابسته اجازه می دهند که تویع غیر نرمال داشته باشند.

مدل‌های خطی تعمیم یافته بطور گسترده مدل‌های آماری پرکاربرد را در بر می‌گیرد از قبیل رگرسیون خطی برای پاسخ‌هایی که به صورت نرمال توزیع شده اند، مدل‌های لجستیک برای داده‌های دوتایی (دودویی) و مدل‌های لگاریتم خطی برای داده های شمارشی (نوعی از داده آماری که در آن مشاهدات صرفاً می‌توانند مقادیر اعداد صحیح غیر منفی بگیرند)

یکی از روش‌ها در مدل سازی داده های همبسته، روش معادلات برآوردی تعمیم یافته(GEE) است. در این روش، همبستگی میان مشاهدات درون یک فرد با فرض یک ساختار همبستگی فرضی مدل سازی می شود. کارایی برآورد پارامترها ی روش معادلات برآوردی تعمیم یافته تحت تاثیر نوع ساختار همبستگی قرار دارد. برای بهبود کارایی برآورد پارامترها، روش ترکیبیGEE، پیشنهاد شده است، که در آنGEEها با ماتریس های همبستگی مختلف با استفاده از درستنمایی تجربی(EL) با هم ترکیب شده و برآوردهای کاراتری حاصل می شود.