خوش آمدید
عضویت ویژهثبت نام در دوره های آموزشیانجمنفروشگاهانجمن spss

تحلیل واریانس دوطرفه

تحلیل واریانس دوطرفه

تحلیل واریانس دوطرفه

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
نظریات اساسی تحليل واريانس یک­طرفه را با دو متغیر یا فاکتور مستقل گسترش می­دهد. وقتی دو فاکتور در محدوده­ای قرار می­گیرند که به آن طرح عاملی گفته می­شود، هر سطح از یک فاکتور با سطح فاکتور دیگر ترکیب می­شود.

تحلیل واریانس دوطرفه مثل تحلیل واریانس یک­طرفه روی متغیر وابسته­ی منفردی اجرا می­شود که روی یک بازه یا مقیاس نسبی اندازه­گیری می­شود. هدف تحلیل واریانس دوطرفه نتیجه­گیری در مورد تاثیر فاکتور­ها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی روی میانگین متغیر وابسته است. در مثال ما که نوع فاکتور­های رویه و بارشناختی ترکیب می­شوند، در صورتیکه متغیر وابسته تعداد کلمات مطالعاتی فراخوان شده باشد، با اجرايتحلیل واریانس دو طرفه، هدف، دانستن این موضوع است که کدام نوع از رویه و بار­شناختی می­تواند روی میانگین تعداد کلمات مطالعاتی فراخوان شده، تاثیر داشته باشد.

سوالات زیادی درباره­ی اینکه فاکتور­های تحلیل واریانس دوطرفه چگونه بر مقادیر میانگین متغیر وابسته تاثیر می­گذارند، به وجود می­آید. به هر حال، با تحلیل­های ذکر شده می­توان فهمید که چه چیز­هایی به عنوان تاثیر اصلی هر فاکتور و تاثیر متقابل هر دو فاکتور شناخته می­شوند. تاثیر اصلی به صورت تاثیر یک فاکتور روی متغیر وابسته بدون توجه به تاثیر فاکتور دیگر تعریف می­شود. تاثیر اصلی یک فاکتور اساساً معادل با تحلیل واریانس یک طرفه است

منبع: کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک spss23 انتشارات عابد ، مهرگان قلمتنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
. Analysis of Variance (ANOVA)