دوستان عزيز در لينك زيرآموزش كامل مدل سازي معادلات ساختاري با نرم افزار EQS بهمراه فايل داده و مدل مفهومي جهت دانلود قرار داده شده است

 

آموزش كامل مدل سازي معادلات ساختاري با EQS