نرم افزار SPSS و AMOS جز یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری به لحاظ سهولت در تحلیل آماری می باشند. نرم افزار spss برای تحلیل متغیرهای مشاده شده و نرم افزار AMOS برای تحلیل متغیرهای مشاده شده و مشاهده نشده مانند روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می شود.

از لينك زير مي توان نسخه IBM SPSS 25 و AMOS 24 را دانلود كرد.

دانلود SPSS 25

دانلود AMOS 24

كتاب آموزشي SPSS 25

كتاب آموزشي 24 AMOS

 


دانلود نرم افزار SPSS 23
ویرایش شده - ۸ فروردین ۱۳۹۸