نرم افزار eviews یکی از بهترین نرم افزار تحلیل های اقتصاد سنجی و سری زمانی است که در  برازش مدل هاي پانل و پول در داده هاي تركيبي مي باشد. 

جهت استفاده محققین می توان نسخه ۹ و ۱۰ eviews را از لینک های زیر دانلود کرد.

دانلود نرم افزار eviews 10

دانلود نرم افزار eviews 9

 

 

 


دانلود eviews