دوستان در ادامه مطلب پاورپوینت کتاب کاربرد آمار در مدیریت آقای عادل آذر جهت استفاده دوستان پیوست شده است.