دوستان عزیز در فیلم زیر آموزش رگرسیون لجستیک در نرم افزار ایویوز همراه با داده های اکسل و  ایویوز قرار داده شده است امیدوارم مفید واقع شود.

فيلم آموزشي رگرسيون لجستيک در eviews