دوستان از نرم افزار اكسل مي توان براي تحليل آماري كمك گرفت . كتابي كه براي دانلود قرار داده شده است تحليل آماري به كمك excel  را آموزش مي دهد.