همایش کاربرد آمار در مدیریت و حمکرانی

تمدید مهلت ارسال مقاله برای همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی
تمامی افرادی که موفق به ارسال چکیده‌ی مقاله تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ نشده‌اند می‌توانند اصل مقاله را حد اکثر تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱ به دبیرخانه‌ی همایش ارسال نمایند.