تحليل مسير يك رويكرد مدلسازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدلسازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي توضيحي  هيچگونه خطاي اندازه گيري ندارند. در مقابل، ممكن است كه متغيرهاي ادامه مطلب...


وابسته داراي خطاي اندازه گيري باشند به گونه اي كه اين مسأله در قالب مولفه های خطا در معادلات مدل در نظر گرفته مي شود. البته، موضوع خطاي اندازه گيري يا مولفه های خطا  براي متغيرهاي وابسته در مدل هاي تحليل مسير به اين معني است كه بخشي از واريانس آن متغيرها توسط متغيرهاي مستقل موجود در مدل قابل تبيين نمي باشد. يكي از ويژگي هاي مخصوص مدل هاي تحليل مسير اين است كه در آن از متغيرهاي مكنون ( نهفته )   استفاده نمي شود. تحليل مسير، سابقه نسبتاٌ طولاني دارد. اين اصطلاح براي اولين بار در اوايل دهه 1900 توسط يك زيستشناس انگليسي به نام سوول رايت مورد استفاده قرار گرفت (ريكاف و ماركولايدز  ، 2006 )  گسترش ،روش هاي رگرسيون، و در حقيقت، كاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي است.

 

هدف آن بدست آوردن برآوردهاي كمي روابط علي بين مجموعه اي از متغيرهاست. روابط بين متغيرها در يك جهت جريان مي يابد و به عنوان مسيرهاي متمايزي در نظر گرفته مي شود. مفاهيم عمده تحليل مسير در بهترين صورت از طريق ويژگي عمده آن يعني نمودار مسير كه پيوندهاي علي احتمالي بين متغيرها را آشكار مي سازد، تبيين ميشود (هومن، 1385)

تحلیل مسیر با spss  و AMOS