چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست آقای دکتر مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور آقای دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، و اعضای شورای عالی آمار در تاریخ 31/4/91 برگزار شد.

ادامه مطلب...


در این جلسه در مورد راه‌های همکاری دستگاه‌های اجرایی در راه‌اندازی شبکه ملی آمار و ارتباط سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی دستگاه‌ها با مرکز آمار ایران و نیز تکالیف و احکام دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون برنامه پنجم توسعه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و تصمیمات مهمی در راستای اجرای برنامه ملی آمار اتخاذ و تصویب گردید.