نمودار پراکنش(scatterplot) توزیع دو متغیره ی  دو متغیر کمی را نشان می دهد و همیشه باید قبل از محاسبه ضریب همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون (که در مطالب بعدی خواهم گفت) آن را بررسی کرد . برای بدست آوردن نمودار پراکنش وزن در مقابل قد ، مراحل زیر را دنبال کنید:

ادامه مطلب...

 


  • منوی زیر را انتخاب کنید:                                     Graphs scatter……

تا کادر مکالمه ی  scatterplot باز شود

  • بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Simple Scatterplot باز شود.
  • متغیر قد بر حسب سانتی متر(height) را وارد چهارگوش  X Axis:  و  وزن بر حسب کیلوگرم (weight) را وارد چهارگوش Y Axis: کنید .این کار را با کلیک کردن نام هر یک از متغیرها و سپس دکمه جهت نما  انجام دهید.
  • بر روی OK  کلیک کنید تا نمودار رسم شود.