سوالات كارشناسي ارشد آماررياضي فراگير پيام نور سال 1387

تعداد كل سوالات: 70 سوال

تعداد سوالات استنباط آماري : 35 سوال

تعداد سوالات آناليزرياضي 2: 35 سوال

پسورد دانلود: www.spss-pasw.ir

با تشكر از statistic157  كه زحمات ارسال سوالات را كشيده اند.