دوستان عزیزی که چاپ اول تا چهارم کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک spss 19 انتشارات عابد را گرفته اند جهت اجرای فرآیند کتاب می توانند از لینک زیر داده های شبیه داده های کتاب را دانلود و جهت آموزش استفاده کنند. شایان ذکر است که سوالات مربوط به آمار توصیفی با نمادهای m نشان داده شده اند.

لینک دانلود داده ها( فرمت اکسل 2010 )

لینک معرفی کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک spss19