روش هاي تحليل چند متغيره در نرم افزار spss

در اين فايل آموزشي تحليل روش هاي چند متغيره زير همراه با اجراي برنامه در spss و تحليل خروجي آورده شده است.

جهت دانلود آن بايد حتما كاربر رسمي سايت يا داراي عضويت ويژه باشيد.

1- تحليل عاملي

2- تحليل خوشه اي

3- تحليل مميزي

لينك عضويت ويژه

 


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت