فهرست مطالب كتاب تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك spss pasw 19 بصورت زير مي باشد:

كتاب مشتمل بر 11 فصل مي باشد

بقيه فصلها در ادامه مطلب...


 

 

 

فصل اول

آشنايي با ساختار نرم‌افزار19 IBM Spss Statistics............................................... 22

1-1  نصب نرم‌افزار19 IBM Spss Statistics ........................................................  22

1-2  اجرا کردن نرم‌افزار  SPSS .............................................................................  22

1-3  آشنايي با قسمت هاي مختلف پنجرهData Editor ........................................  22

1-4  کاربرگ نمايش متغيرها و نمايش دادهها (Variable View, Data View) .....  22

1-5  قواعد نام‌گذاري متغيرها .................................................................................  22

1-6  تعريف کردن متغيرها در کاربرگ Variable View........................................  22

1-7  ارائه یک پرسشنامه به‌عنوان یک مثال ............................................................  22

1-8  نحوه‌ی وارد کردن داده‌های پرسشنامه ...........................................................  22

محاسبه ی متغیر "ویژگی پنهان" پرسشنامه .............................................................  22

1-9  انتخاب نمونه به‌وسيله‌ي دستور Select Cases  .............................................  22

1-10 تبديل و انتخاب داده‌ها به‌وسيله‌ي دستور Transform…compute............  22

1-11  کدبندي مجدد (Recode) و گروه‌بندي داده‌ها............................................  22

1-12  شکستن فايل‌ها .............................................................................................  22

1-13  وزن دادن متغيرها بر اساس فراواني‌هايشان ................................................  22

1-14  اضافه‌کردن متغيرها و موردها و تغييردادن ترتيب متغيرها ..........................  22

 

فصل دوم

تحليل توصيفي داده‌ها ..............................................................................................  22

2-1  مقدمه ..............................................................................................................  22

2-2  شاخص‌هاي مکاني .........................................................................................  22

2-3  شاخص‌هاي پراکندگي ....................................................................................  22

2-4  جدول فراواني ................................................................................................  22

2-4-1  آماره‌هاي جدول فراواني ............................................................................  22

2-4-2  نمودارهاي جدول فراواني .........................................................................  22

2-5  جدول توافقي ..................................................................................................  22

2-6  تحليل اکتشافي داده‌ها (Explore) ..................................................................  22

2-6-1  آماره‌هاي تحليل اکتشافي داده‌ها (Explore Statistics) ............................  22

2-7  نمودارهاي تحليل اکتشافي داده‌ها (Explore Plots) ......................................  22

2-7-1  نمودارهاي جعبه‌اي ....................................................................................  22

2-7-2  نمودارهاي ساقه و برگ، و هيستوگرام‌ها ...................................................  22

هيستوگرام ................................................................................................................  22

نمودار ساقه و برگ ..................................................................................................  22

 

فصل سوم

استنباط آماری ..........................................................................................................  22

3-1  فرض‌ها و آزمون فرض‌ها ...............................................................................  22

3-1-1  مقدمه ..........................................................................................................  22

3-2  دستورهاي SPSSبراي طرح هاي يک نمونه‌اي و دونمونه‌اي .......................  22

آزمون پارامتري ........................................................................................................  22

3-3  آزمون tيک نمونه‌اي ......................................................................................  22

3-4  آزمون tبا نمونه‌هاي جفت (دو نمونه وابسته) ..............................................  22

3-5  آزمون tبا دو نمونه‌ی مستقل .........................................................................  22

3-6  معادل هاي ناپارامتري آزمون هاي t ...............................................................  22

3-7  نمونه‌هاي وابسته آزمون‌هاي ويلکاکسون، علامت و مک نمار .......................  22

3-8  نمونه‌هاي مستقل آزمون من- ويتني ..............................................................  22

3-9  تطابق توزيع داده‌هاي کمّي .............................................................................  22

3-10  تطابق توزيع داده‌هاي اسمي .........................................................................  22

3-11  آزمون تصادفي بودن ....................................................................................  22

3-12  آناليز واريانس ...............................................................................................  22

آناليز واريانس يك‌طرفه ............................................................................................  22

3-13  آزمونهاي ناپارامتري(آناليز واريانس يكطرفه) ...........................................  22

آزمون كروسكال- واليس .........................................................................................  22

3-14  آزمون مربعكاي براي استقلال بين متغيرها ................................................  22

محاسبه آزمون مربعكاي در آزمونهاي ناپارامتري .................................................  22

فصل چهارم

اندازهگیری رابطهی آماري .......................................................................................  22

4-1  مقدمه ..............................................................................................................  22

4-2  رابطهی خطي ..................................................................................................  22

4-3  ضريب همبستگي پيرسون ..............................................................................  22

4-4  رگرسیون ساده ................................................................................................  22

4-5  رگرسیون چندگانه ..........................................................................................  22

 

فصل پنجم

تجزيه و تحليل فراواني چندطرفه ............................................................................  22

5-1  مقدمه ..............................................................................................................  22

5-2  دليل انجام آناليز لگاريتم خطي .......................................................................  22

5-3  ايجاد مدل لگاريتم خطي ................................................................................  22

5-4  فراوانيهاي مورد انتظار كوچك ....................................................................  22

5-5  مقايسه با مدل كاملاً مستقل ............................................................................  22

5-6  رگرسيون لوجستيك .......................................................................................  22

5-7  استفاده از چندين رگرسور (پيشگوكننده) .....................................................  22

5-8  آماره‌یمربعكاي ............................................................................................  22

5-9  جدول تاريخچه تكرارها .................................................................................  22

5-10  رويكردهاي متفاوت به رگرسيون لوجستيك...............................................  22

فصل ششم

تحلیل عاملی .............................................................................................................  22

6-1 مقدمه ................................................................................................................  22

6-2  معادله‌های پایه .................................................................................................  22

6-3  مؤلفه‌های واریانس ..........................................................................................  22

6-4  محاسبه‌ی ضرایب همبستگی ..........................................................................  22

6-5  راه‌حل عامل اصلی ..........................................................................................  22

6-6  روش‌های تحلیلی چرخش .............................................................................  22

6-7  مراحل انجام تحلیل عاملی .............................................................................  22

تحلیل عاملی بر روی داده‌های پرسشنامه ................................................................  22

6-8  ماتریس مؤلفه‌های چرخیده‌نشده ....................................................................  22

 

فصل هفتم

سنجش كيفيت اندازه‌گيري ......................................................................................  22

7-1  مقدمه ..............................................................................................................  22

7-2  سنجش اعتبار و روايي پرسشنامه ...................................................................  22

7-3   اعتبار ..............................................................................................................  22

1-7-3  اجراي روند اعتبار .....................................................................................  22

7-4  روش‌هاي محاسبه اعتبار .................................................................................  22

7-5  آمارها و آزمون‌هاي روند تحليل اعتبار ...........................................................  22

 

فصل هشتم

تحليل جدول فراواني جدول توافقي سؤالات چندپاسخه .......................................  22

8-1  مقدمه ..............................................................................................................  22

8-2  تحليل متغيرهاي چندپاسخه ...........................................................................  22

8-3  تعيين يك يا چند سؤال چندپاسخه به‌صورت يك مجموعه ..........................  22

8-4  جدول فروا‌اني براي متغيرهاي چندپاسخه ....................................................  22

8-5  جدول توافقي براي متغيرهاي چندپاسخه ......................................................  22

8-6  مثال جداول چندپاسخه براي مجموعه متغيرهاي دو حالتي .........................  22

تشكيل جدول توافقي ...............................................................................................  22

 

فصل نهم

9-1  مقدمه................................................................................................................ 22

9-2  حالت اول درآنالیز تشخیصی: یک متغیر پیشگویی کننده­ی منفرد و دو گروه 22

9-3حالت دوم درآنالیز تشخیصی: دو متغیر پیشگویی کننده و دو گروه ................  22

تحلیل نتایج

9-4  تعداد توابع تشخیص ......................................................................................  22

9-5  تاثیر گذاری تابع تشخیص

9-6  اهمیت تابع تشخیص....................................................................................... 22

9-7  تفسیر توابع تشخیص....................................................................................... 22

9-8  طبقه بندی موارد.............................................................................................. 22

9-9  فرضیات زیر بنایی........................................................................................... 22

انجام آنالیز تشخیص در SPSS

مثال اول

9-10  دو متغیر پیشگویی کننده و دو گروه............................................................. 22

تفسیر خروجی

9-11  خلاصه­ی توابع تشخیص کانونی................................................................... 22

9-12  ماتریس ضرایب ساختاری............................................................................. 22

9-13  ضرایب تابع تشخیص کانونی.......................................................................... 22

9-14  آماره های طبقه بندی(رده بندی).................................................................. 22

9-15  گزارش نتایج.................................................................................................. 22

مثال دوم

9-16  دو متغیر پیشگویی کننده و سه گروه............................................................ 22

9-17  تفسیر خروجی................................................................................................. 22

9-18  گزارش نتایج.................................................................................................. 22

منابع فصل

فصل    دهم

10-1  مقدمه............................................................................................................. 22

10-2  تفاوت تحلیل خوشه ای و تحلیل تشخیصی.................................................. 22

10-3  هدف تحلیل خوشه ای.................................................................................... 22

10-4  تکنیک تحلیل خوشه ای................................................................................ 22

10-5  تحلیل خوشه ای سلسله مراتب..................................................................... 22

اندازه­های فاصله

10-6  فاصله مربع اقلیدسی...................................................................................... 22

10-7  روش های مختلف خوشه بندی در SPSS.................................................... 22

مثال

10-8  خوشه بندی K - میانگین.............................................................................. 22

10-9  تحلیل نتایج.................................................................................................... 22

10-10  اجرای تحلیل خوشه ای در SPSS.............................................................. 22

10-11  تحلیل نتایج حاصل از اجرای روش خوشه بندی WARD........................ 22

10-12  تحلیل خروجی ANOVAدر خوشه بندی به روش WARD..................... 22

10-13  گزارش تحلیل خوشه ای............................................................................. 22

منابع فصل

 

فصل يازده هم

11-1  مقدمه............................................................................................................. 22

11-2  برآورد بوت استرپ واریانس........................................................................ 22

11-3 الگوریتم بوت استرپ..................................................................................... 22

11-4  فاصله ی اطمینان بوت استرپ..................................................................... 22

11-5  به دست آوردن استنباط های پارامتریک ( مطالعه موردی، جامعه کارمندان)

11-6  آماده سازی داده ها........................................................................................ 22

11-7  چگونگي كاركرد بوت­استرپ....................................................................... 22

11-8  بوت ­استرپ.................................................................................................... 22

11-9  بوت­ استرپ ريسكي(Wild bootstrapping)                                     22

11-10  انجام بوت­ استرپ در SPSS........................................................................ 22

مثال جامع در بخش شرکت مخابرات

11-11  روش­هایی که از بوت استرپ پشتیبانی می کنند

11-12  گزینه های اساس آماری.............................................................................. 22

11-13  گزینه ی آماری پیشرفته............................................................................... 22

11-14  گزینه های رگرسیون................................................................................... 22

مثال­های مطرح شده در بوت استرپ

مثال 1: استفاده از بوت استرپ برای به دست آوردن فاصله اطمینان برای نسبتها

( مطالعه موردی شرکت مخابرات )

11-15  آماده سازی داده ها..................................................................................... 22

11-16  اجرای فرآیند در SPSS.............................................................................  22

11-17  خروجی بوت استرپ

11-18  تحلیل خروجی جداول آمار ها................................................................... 22

11-19  تحلیل جدول فرانی..................................................................................... 22

مثال2 : استفاده از بوت استرپ برای دستیابی به فاصله اطمینان برای میانه

 ( مطالعه موردی جامعه کارمندان)

11-20  اجرای فرآیند در SPSS............................................................................... 22

11-21  تحلیل جدول آمار های توصیفی................................................................. 22

مثال 3: استفاده از بوت استرپ برای انتخاب پیشگویی های بهتر ( برازش مدل GLM  در مدل قبلی )

11-22  آماده سازی داده ها..................................................................................... 22

11-23  اجرای فرآیند در SPSS

11-24  تحلیل جدول برآورد های پارامتری............................................................ 22

11-25  گزارش بوت استرپ................................................................................... 22

منابع فصل

 

پیوست  ..................................................................................................................... 

نمونه كار عملي :تحليل پايان نامه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مقطع دكتري

 

 

 - مقايسه تأثير كلينيكي microabrasionو microabrasionبه‌همراهoffice bleaching  در بهبود زيبايي بيماران مبتلا به فلوئوروزيس دنداني شده)  22

 

منابع کلی..................................................................................................................... 22