معرفي نرم افزار AMOS

این نرم افزار قدرتمند قادر است که كليه تحلیل روشهای چند متغیره استاندارد  همچون تحليل رگرسيون –تحليل واريانس –كوواريانس –تحليل بوت استرپ و تحليل عاملي و .... را انجام دهد.

نکته ویژه در این نرم افزار این است که می تواند به شما در تخمين مدل اصلي از روي مدل مفهومي كمك كند.


کاربردهای این نرم افزار

  • تعیین روابط بین متغیر ها

  • یافتن مدل مناسب برای دادها

  • استفاده از نمودارها برای تعیین روابط

  • کاربرد جالب ان برای چگونگی و چرایی دادها

  • در عین استفاده از این نرم افزار میتوانید به  SPSS هم دسترسی داشته باشید

  • فضایی برای مجال استفاده از موارد گرافیکی

  • تحلیل چند گانه قابلیت ترکیب مدل ها

  • ایجاد مدل

  •   انجام بوت استرپ

  • براي دانلود اين نرم افزار در قسمت در ارتباط با سايت ايميل خود را نوشته تا لينك دانلود همراه با نمونه كار برايتان ارسال شود.