دوستان عزيز كتاب آزمون فرض هاي پيشرفته يكي ديگر از شاهكارهاي جناب لهمن مي باشد كه براي دانلود قرار داده شده است.