انصراف

کاربرد داده کاوی با اتوما تای یادگیر

کاربرد داده کاوی با اتوما تای یادگیر

یکی از مزایای اتوماتای یادگیر این است که به دانش مهمی از محیطی که در آن عمل می کند، و یا به هر دانش تحلیلی از تابعی که باید بهینه شود نیاز ندارد. یکی از مزایای اتوماتای یادگیر این است که به دانش مهمی از محیطی که در آن عمل می کند، و یا به هر دانش تحلیلی از تابعی که باید بهینه شود نیاز ندارد.

طبقه بندی کننده بر مبنای اتوماتای یادگیر بر دو قسمت اصلی بنا نهاده شده است که شامل:
1- تصمیم گیری
 
2- تابع بهینه سازی که از اتوماتای یادگیر استفاده می کند.(Function optimization)