انصراف

مدل یابی معادلات ساختاری

مدل یابی معادلات ساختاری

در پژوهش های انجام شده در حوزه علوم رفتاری ، اخیراً از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده فراوانی می‌گردد. مزایای این روش نسبت به سایر روشهایی که در آن پایه.ادامه مطلب...


اصلی همبستگی یا ارتباط بین متغیرها می باشد ، این است که در مدل یابی معادلات ساختاری محقق هم الگوی اندازه‌گیری و هم الگوی ساختاری را مورد آزمون قرار می دهد. در بررسی الگوی اندازه‌گیری ، میزان مطلوبیت ابزار اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفته و در الگوی ساختاری میزان درست بودن رابطه های موجود در مدل تدوین شده، مورد آزمون واقع می شود. به عبارت دیگر ما در هیچکدام از روشهای آماری نمی توانیم به طور همزمان هم ابزار را بررسی کرده و هم ارتباط بین متغیرهای را با توجه به مطلوبیت ابزار اندازه‌گیری آن متغیرها، مورد آزمون قرار دهیممطالب مرتبط