انصراف

تعريف آمار

تعريف آمار

همه ما در زندگي روزمره و در كارهايي كه انجام مي دهيم خواسته يا ناخواسته از آمار استفاده مي كنيم . وقتي مي گوييم ديروز باراني بود ما به سادگي واقعيتي را كه اتفاق افتاده مشاهده كرد ه ايم.


وقتي مي گوييم هم اكنون باران مي آيد منظور ما دوباره مشاهده چيزي است كه در حال اتفاق افتادن است يا وقتي مي گوييم فردا باران خواهد آمد ما رويدادي را درآينده پيش بيني مي كنيم. زندگي ما پر از چنين عباراتي است .واقعيت هايي كه توسط ما در گذشته تجربه شده اند يا در حال تجربه هستند يا اين كه احساس مي كنيم در آينده اتفاق خواهند افتاد. چيزهايي كه اتفاق افتاده اند يا در حال وقوع هستند ، تجارب شخصي ما را شكل مي دهند . چيزهايي كه قرار است اتفاق بيفتند قضاوتي است كه بر اساس تجارب ما صورت مي گيرد. تا زماني كه اين تجارب و داوري ها را براي خودمان نگهداري كنيم ماهيت آماري نخواهند داشت و فقط وقتي شكل آمار خواهند گرفت كه با ديگران به اشتراك گذاشته شوند. وقتي كه ما تجارب شخصي خود را بيان مي كنيم به قلمرو خطرناكي قدم مي¬گذاريم. تجارب شخصي با هيجان و احساسات دروني ما هدايت مي شوند. وقتي كه اين تجارب را با ديگران در ميان مي گذاريم اگر چنين تجربياتي داشته باشند در واقع آن ها را به پذيرش هيجان و احساسات دروني خود نيز دعوت كرده ايم و اين جايي است كه مشكل پيش مي آيد. 

در صورتي كه ديگران هيجان و احساس دروني مشابهي نداشته باشند هيچ دليلي براي پذيرفتن تجارب ما به عنوان تجارب شخصي خود ندارند. بنابراين براي آن كه آمار مورد پذيرش واقع شود لازم است بر اساس مشاهدات عيني باشد . به عبارت ديگر آمار قلب ندارد و فاقد احساس بوده و آيين آن بي طرفي و بي نظري كامل است. واقعيت ها را هما ن طور كه توسط شخص و به دور از تعصبات و قضاوت مشاهده شده اند نقل مي كند.

به عبارت دیگر آمار عبارت است از روشهای  جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات( به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی)  و آزمون علمی هر ادعایی که در مسیر بهبود و ارتقاء روشها مطرح می شود.